سازشناسی مهم ترین بخش از موسیقی

دستان سرا

مهم ترین قدم قبل از شروع آموختن موسیقی بی شک شناخت انواع ساز ها و نیز کشف استعدا ...