+

خوش آمدگویی آقای یاسین امین زاده مدیریت آموزشگاه

آموزشگاه موسیقی دستانسرا     خوش آمدگویی آقای یاسین امین زاده مدیریت آموزشگاه

خوش آمد گویی آقای یاسین امین زاده مدیریت آموزشگاه موسیقی دستانسرا

 

                                    ((هوالجمیل))

             باسلام ودرود:

به سایت رسمی مرکزمهارت آموزی وآموزشگاه موسیقی دستانسرا خوش آمدید.

آغاز

دستانسرا ازسال 1393 بااخذ مجوزرسمی ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی درمحل فعلی خود واقع درمیدان معلم ساختمان رایان ممتازآغاز به فعالیت نموده است.درتمام این مدت تمام تلاشمان رابه کاربسته ایم که با ایجاد محیطی امن ،ارام،علمی وهنری بستری مناسب وایده آل برای شناسایی پرورش وشکوفایی استعدادهای درخشان علاقمندان وعاشقان واقعی هنرموسیقی فراهم نماییم.

اینجانب درتمام سابقه ی تدریس درسالیان متمادی ومدیریت درآموزشگاه موسیقی دستانسرا به این اصل پی برده ام که تدریس وآموزش بیش ازانچه که به علم نیاز دارد به صبر،حوصله،اخلاق، انگیزه ،شوروشوق نیاز دارد که ازاین تجربه مهم دردستانسرا بهره برده ایم وهمیشه درتلاشیم ازهمکاری مدرسینی بهره مند باشیم که قبل از شهرت وعلاقه به فعالیت های اجرائی بیشتر معلم بوده ودارای تشخص ووجهه معلمی وتعلق خاطر به امرآموزش داشته باشند.

سخن آخراینکه

زنذگی یک تجربه ی شیرین است.دعوتی برای دیدن، شنیدن ، بوییدن ،چشیدن ،لمس کردن درخدمت تفکرواندیشه

هرچقدربهتربشنویم ودرمجموع بهتروواقعی ترحس کنیم طبیعتا بیشتردرک وتجربه می کنیم بیشترلذت می بریم وسرانجام می توانیم به سطح بالاتری ازدریافتگری نائل شویم.

ما دردستانسرا قراراست به رویاهای موسیقی شما به کمک خودتان جامه عمل بپوشانیم، قراراست درکنارهم به واسطه موسیقی لحظات زیبایی بسازیم وتجربه هایمان رابه خاطره تبدیل کنیم.

وعده ی ما،ابتدای پله های طرقی درسرزمین رویاهای موسیقی

قرارما: دستانسرا

برادرکوچک شما یاسین امین زاده

مدیرمسول آموزشگاه دستانسرا