+

لیست دوره های موسسه

آموزشگاه موسیقی دستانسرا     دوره های آموزشی

جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : آواز ایرانی

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : آواز ایرانی

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
   

خروج

آواز ایرانی

نام استاد : هادی سلامی

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1430000 ریال

ظرفیت باقیمانده : 10


ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : پیانو

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
   

خروج

پیانو

نام استاد : ارمان سالاری

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1820000 ریال

ظرفیت باقیمانده : 16


ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : پیانو

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
   

خروج

پیانو

نام استاد : سایدا ابراگیموا

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1820000 ریال

ظرفیت باقیمانده : 12


ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : تئوری موسیقی وق ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : تئوری موسیقی وق ...

روز های تشکیل : 
   

خروج

تئوری موسیقی وق ...

نام استاد : یاسین امین زاده

پایه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1500000 ریال

تاریخ شروع دوره : 1398/04/16

تاریخ پایان دوره : 1398/05/23

ظرفیت باقیمانده : 30


ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : تار

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : تار

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
چهارشنبه  
   

خروج

تار

نام استاد : وحید فرد

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1100000 ریال

ظرفیت باقیمانده : 12


ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : تار/سه تار

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : تار/سه تار

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
سه شنبه  
شنبه  
   

خروج

تار/سه تار

نام استاد : یاسین امین زاده

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1430000 ریال

ظرفیت باقیمانده : 30


ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : تاروسه تارقشقای ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : تاروسه تارقشقای ...

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
   

خروج

تاروسه تارقشقای ...

نام استاد : فردین پولادی

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1430000 ریال

ظرفیت باقیمانده : 1


ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : تحلیل وشناخت مو ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : تحلیل وشناخت مو ...

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
   

خروج

تحلیل وشناخت مو ...

نام استاد : وحید فرد

پایه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 2000000 ریال

تاریخ شروع دوره : 1397/08/01

تاریخ پایان دوره : 1397/11/01

ظرفیت باقیمانده : 14


ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : تنبک

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : تنبک

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
   

خروج

تنبک

نام استاد : محسن سعیدی

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1430000 ریال

ظرفیت باقیمانده : 10


ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : تنبک

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : تنبک

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
یک شنبه  
   

خروج

تنبک

نام استاد : مصطفی منیری

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1430000 ریال

ظرفیت باقیمانده : 15


ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : دف

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : دف

روز های تشکیل : 
یک شنبه  
   

خروج

دف

نام استاد : محسن حسین دوست

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1430000 ریال

ظرفیت باقیمانده : 12


ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : ریتم و وزن در م ...

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ریتم و وزن در م ...

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
   

خروج

ریتم و وزن در م ...

نام استاد : وحید فرد

پایه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1500000 ریال

تاریخ شروع دوره : 1397/08/02

تاریخ پایان دوره : 1397/09/03

ظرفیت باقیمانده : 15


ثبت نام