+

شرح رویداد های موسسه

آموزشگاه موسیقی دستانسرا     رویداد ها

دستان سرا

سازشناسی مهم ترین بخش از موسیقی

1395/12/28

03:17 ب.ظ

دسته بندی رویداد : اخبار موسیقی


مهم ترین قدم قبل از شروع آموختن موسیقی بی شک شناخت انواع ساز ها و نیز کشف استعداد هنرجو در ساز مورد نظر می باشد.