+

قوانین و مقررات آموزشی آموزشگاه موسیقی دستانسرا

آموزشگاه موسیقی دستانسرا     قوانین و مقررات آموزشی

 

1.ثبت نام برای ماه بعد ،در آخرین جلسه ی  هرماه (جلسه ی چهارم) انجام می گیرد. در صورت عدم ثبت نام هنرجو ،سیستم به صورت خودکار ساعت شما را به متقاضی دیگر واگذار می کند.
 
2. در صورت غیبت هنرجو (با اطلاع یا بدون اطلاع قبلی) هزینه کلاس  از حساب شما کسر می گردد.

3.رعایت شئونات اسلامی درآموزشگاه الزامی است.

4.استفاده از گوشی همراه در کلاس ممنوع است.

5.درتعطیلی های رسمی اعیاد ،آموزشگاه تعطیل نمی باشد.و در صورت برگزار نشدن کلاس ها از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود.

6.عدم حضور به موقع شما در کلاس به منزله ی غیبت محسوب می شود.


(در انتها خاطر نشان می گردد موارد فوق از قوانین آموزشگاههای سراسر کشور  بوده و با هدف ایجاد نظم در امر یاددهی-یادگیری می باشد.)