+

اساتید موسسه

آموزشگاه موسیقی دستانسرا     اساتید

زینب قربانعلی زاده

ارمان سالاری

مصطفی منیری

عبدالحمید قناعتیان

محسن حسین دوست

یاسین امین زاده

سایدا ابراگیموا

علی اقبال

محمد حسن فیروزی فرد

فرهاد تهمتن

مهدی ابراهیمی

لیلاسیستانی محمدحسن فیروزی فرد

وحید فرد

لیلا سیستانی

محسن سعیدی

هادی سلامی

فردین پولادی

امین رنجبر

سید مهدی موسوی

احسان گلستان

حسین بردبار

دوره های تحت تدریس : زینب قربانعلی زاده
نام دورهمشاهده جزئیات
موسیقی کودک/سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : ارمان سالاری
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : مصطفی منیری
نام دورهمشاهده جزئیات
تنبک

خروج

دوره های تحت تدریس : عبدالحمید قناعتیان
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : محسن حسین دوست
نام دورهمشاهده جزئیات
دف

خروج

دوره های تحت تدریس : یاسین امین زاده
نام دورهمشاهده جزئیات
تار/سه تار
تئوری موسیقی وقطعه نوازی

خروج

دوره های تحت تدریس : سایدا ابراگیموا
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : علی اقبال
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : محمد حسن فیروزی فرد
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار/آواز

خروج

دوره های تحت تدریس : فرهاد تهمتن
نام دورهمشاهده جزئیات
ویولون/کمانچه

خروج

دوره های تحت تدریس : مهدی ابراهیمی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار/آواز

خروج

دوره های تحت تدریس : لیلاسیستانی محمدحسن فیروزی فرد
نام دورهمشاهده جزئیات
موسیقی کودک

خروج

دوره های تحت تدریس : وحید فرد
نام دورهمشاهده جزئیات
تئوری موسیقی/دشیفراژونت خوانی/تار
تحلیل وشناخت موسیقی ایرانی
تار
ریتم و وزن در موسیقی
ریتم ووزن خوانی

خروج

دوره های تحت تدریس : لیلا سیستانی
نام دورهمشاهده جزئیات
ویولن

خروج

دوره های تحت تدریس : محسن سعیدی
نام دورهمشاهده جزئیات
تنبک
ریتم و وزن در موسیقی

خروج

دوره های تحت تدریس : هادی سلامی
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز ایرانی

خروج

دوره های تحت تدریس : فردین پولادی
نام دورهمشاهده جزئیات
تاروسه تارقشقایی

خروج

دوره های تحت تدریس : امین رنجبر
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : سید مهدی موسوی
نام دورهمشاهده جزئیات
ویولن

خروج

دوره های تحت تدریس : احسان گلستان
نام دورهمشاهده جزئیات
تار

خروج

دوره های تحت تدریس : حسین بردبار
نام دورهمشاهده جزئیات
ساکسیفون/کلارینت

خروج

بیوگرافی : زینب قربانعلی زاده
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : ارمان سالاری
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : مصطفی منیری
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : عبدالحمید قناعتیان
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : محسن حسین دوست
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : یاسین امین زاده
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : سایدا ابراگیموا
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : علی اقبال
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : محمد حسن فیروزی فرد
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : فرهاد تهمتن
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : مهدی ابراهیمی
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : لیلاسیستانی محمدحسن فیروزی فرد
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : وحید فرد
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : لیلا سیستانی
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : محسن سعیدی
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : هادی سلامی
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : فردین پولادی
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : امین رنجبر
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : سید مهدی موسوی
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : احسان گلستان
دستان سرا

خروج

بیوگرافی : حسین بردبار
دستان سرا

خروج